11 Αυγ 2016

Ἐξώδικος διαμαρτυρία ὑπὲρ τοῦ ἀγῶνος τῶν γηγενῶν ἙλλήνωνἈνακοίνωσις ἐκ τῆς Στέγης Ἀστέγων
Ο  ΑΓΩΝΑΣ  ΤΩΝ  ΓΗΓΕΝΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ
********************************
Αἰκατερίνη Κ. Παντελίδου
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Μαυρομιχάλη 182, Ἀθῆναι 1ος ὄροφος τ.κ.
11472
Τηλ.: 210 3632628 210 3614320
Κιν.: 6972 073811
Ἐνώπιον παντὸς ἀρμοδίου δικαστηρίου καὶ πάσης ἀρμοδίας ἀρχῆς
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Μετ’ ἐπιφυλάξεως τῶν νομίμων δικαιωμάτων ἐπισήμαντις πλημμελειῶν καὶ παραβάσεων ἐπὶ τῆς νέας τροποποιήσεως ῥυμοτομικοῦ, διὰ τοῦ προσφάτως ψηφισθέντως νόμου, ὑπ΄ ἀριθμὸν 4414/2016, περὶ  κατασκευῆς ἰσλαμικοῦ τεμένους εἰς τὸν Βοτανικόν.
Αἰκατερίνης Κ. Παντελίδου, δι’ ἑαυτὴν καί ὡς πληρεξουσίας δικηγόρου κατοίκων τῆς περιοχῆς Βοτανικοῦ,
κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδὸς Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
ΠΡΟΣ
1. Τὴν ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ἑδρεύουσαν ἐν Ἀθῆναις,
ὁδὸς Τρικάλων ἀρ. 36 καὶ Μεσογείων, νομίμως ἐκπροσωπουμένην.
2. Τὴν ΕΥΔΕΚ ἑδρεύουσαν ἐν Ἀθήναις, ὁδός Βατάτζη ἀρ. 37,
νομίμως ἐκπροσωπουμένην.
3. Τό Ἑλληνικὸν Δημόσιον, νομίμως ἐκπροσωπούμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, κατοικοεδρεύοντος ἐν Ἀθήναις.
Ὡς γνωστὸν ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ ἡ ἀπὸ 16.6.2015 αἲτησίς μου μετ’ ἂλλων κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Βοτανικοῦ, συζητουμένη τὴν 8.11.2016 μετ’ ἀναβολήν, λόγῳ τῆς ἀποχῆς τῶν δικηγόρων.
Κατὰ τὴν αἲτησίν μας αὐτὴν μεταξὺ τῶν ἂλλων λόγων ἀρνούμεθα τὴν νομιμότητα τοῦ κοκκίνου περιγράμματος ὡς τοῦτο προσδιορίζεται εἰς τὴν γνωστὴν τροπολογίαν «Λαφαζάνη» (ἀρ. 4 τοῦ Ν. 4327/14.5.2015, ΦΕΚ 50Α).
Ἐπίσης ἀρνούμεθα τὴν νομιμότητα τῶν ὑφισταμένων  κτισμάτων ποὺ ἐμπλέκονται εἰς τὸν χῶρον ποὺ προτίθεσθε  ν’ ἀνεγείρετε τὸ «Τέμενος τοῦ Ἰσλάμ» εἰς τὸν Βοτανικόν.
Ἐσεῖς ὃμως παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν κατοόκων τῆς περιοχῆς τίς ὁποῖες γνωρίζετε πολὺ καλῶς καὶ παρὰ τὴν ἐκκρεμοῦσαν ὡς ἀνωτέρῳ αἲτησιν ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ, προβαίνετε εἰς νέαν τροποποίησιν τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου, ἀφ’ ἑνὸς μὲν διὰ νὰ προλάβετε τὴν συζήτησιν τῆς αἰτήσεως αὐτῆς, ἀφ’ ἑτέρου δὲ διὰ νὰ παραχωρήσετε, δι’ ἀλλότριον σκοπόν, ἂρον – ἂρον μίαν ἒκτασιν εἰς τήν καρδιὰν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καὶ συνειδητὰ νὰ  καταστρέφετε τὴν φυσικὴν καὶ ἱστορικὴν συνοχήν της.
Τά ὃσα ἰσχυρίζεσθε εἰς τὴν αἰτιολογικὴν ἒκθεσιν τοῦ προσφάτως ψηφισθέντος περὶ τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους Νόμου ἀποτελοῦν «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις» καὶ αὐτοκαταῤῥίπτονται ὡς θὰ ἀποδειχθῆ νομίμως καὶ ἐμπροθέσμως καὶ μὲ διεθνεῖς ἐνέργειές μας.
Ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἱστορικὴ καὶ ὁλόκληρη ἀποτελεῖ παγκόσμιον μνημεῖον.
Καὶ  ἀσφαλῶς δὲν θ’ ἀναφερθοῦμε εἰς τὴν κατὰ συῤῥοὴν καὶ  κατ’ ἐξακολούθησιν προσβολὴν τῶν Ἂρθρων τοῦ
ἰσχύοντος Συντάγματος, οὖτε εἰς τὴν ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑΝ  ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΕΛΛΕΙΨΙΝ μέχρι σήμερον σχεδὸν ΥΠΟΔΟΜΩΝ
(ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ) πρὸς τοὺς Ἓλληνες κατοίκους τῆς περιοχῆς, τὴν ζωὴν τῶν ὁποίων κρατήσατε ἀνηλεῶς καὶ σκοπίμως ὑποβαθμισμένη.
Οὖτε ὃμως ἀρνούμεθα νὰ προσεύχωνται οἱ νόμιμοι μουσουλμάνοι, ποὺ ἂλλωστε προσεύχονται μέχρι τώρα ἀκωλύτως καὶ τὸ  σεβόμεθα αὐτὸ ἀπολύτως.
Ὃπως ἐκεῖνοι ὃμως δὲν θὰ μᾶς ἐπέτρεπαν νὰ προσευχώμεθα εἰς τὴν Μέκκα, ἒτσι καὶ ἐμεῖς δὲν θέλομε μέσα εἰς τὴν καρδιὰν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν Τζαμὶ ἢ Τέμενος.
Ἡ Ἱερά Ὁδός, εἶναι καὶ Ἱερὰ καὶ Ἱστορική, εἶναι ἡ παλαιοτέρα παγκοσμίως ὁδὸς καὶ εἶναι καὶ πρέπει νὰ παραμένῃ ἡ Ἱερὰ  Ὁδὸς τῶν Ἑλλήνων.
Πέραν τῶν ἀνωτέρω ὃμως:
Διὰ τῆς παρούσης μας Σᾶς ἐπισημαίνομεν καὶ τὰ κάτωθι ἀφορῶντα τὴν ἀδυναμίαν ἐγκρίσως μελετῶν ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσίαν Σας ὡς προϋπόθεσιν τῆς δομήσεως ἰσλαμικοῦ τεμένους εἰς τὸ ΟΤ 25 Α εἰς τὸν Βοτανικὸν (περιοχὴ Ἐλαιῶνος) τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, μὲ βάσιν τὴν ἰσχύουσα νομοθεσία.
Καί συγκεκριμένως:
1. Mὲ τὸ ΦΕΚ 1049Δ/30-11-95 ἐνεκρίθησαν οἱ ὃροι δομήσεως τῆς περιοχῆς τοῦ Ἐλαιῶνος.
2. Μέ τό ΦΕΚ236 ΑΑΠ/18-6-2010 ἐνεκρίθη ἡ τοπικὴ τροποποίησις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου καὶ οἱ χρήσεις εἰς ἓκαστον τμῆμα τοῦ Ο.Τ.25 καὶ  συγκεκριμένως τὰ τμήματά του μὲ χαρακτηριστικὰ «χρήσεως γῆς» ὡς χῶροι πρασίνου.
3. Μὲ τὸ ἂρθρο 29-παρ.5i καὶ 5ii του Ν.4014/2011/(ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) ἐνεκρίθη ἡ ἐγκατάστασις ἰσλαμικοῦ τεμένους σὲ τμῆμα τοῦ Ο.Τ.25 καθὼς καὶ οἱ ὃροι συντάξεως τῆς μελέτης δομήσεως σύμφωνα μὲ τοὺς ὃρους καὶ περιορισμοὺς τοῦ ἀνωτέρῳ  ΠΔ.
4. Μὲ τὸ ἂρθρο 34 τοῦ Ν.4327/2015(ΦΕΚ50Α/14-5-15) προσδιωρίσθηκε το «κόκκινο περίγραμμα» ἀνεγέρσεως τοῦ
τεμένους ἐμβαδοῦ 850,00 μ.
Μὲ τὴν πρόσφατον τροποποίησιν ποὺ ἐψηφίσθη ἀπὸ τὴν Βουλὰ τὴν 4-8-2016 γίνεται ἐκ νέου τροποποίησις τοῦ ρυμοτομικοῦ καὶ κατάτμησις τοῦ οἰκοδομικοῦ τετραγώνου (ΟΤ 25) εἰς δύο τμήματα (ΟΤ25 καὶ ΟΤ25Α) μὲ δημιουργία ἐνδιαμέσου ὁδοῦ πλάτους 5,5 μέτρων ἐπὶ συνολικοῦ μήκους 189,00 μ. και συνολικοῦ ἑμβαδοῦ 1039,50  μ2 ἡ ὁποία ρυμοτομεῖται καθ’ ὁλοκληρίαν ἀπὸ τὴν ἰδιοκτησία  ἀρχικοῦ ἐμβαδοῦ 16147,14 μ   ἡ ὁποία εἶχε διατεθῆ διὰ τὴν ἀνέγερσιν τεμένους καὶ ἐπ’αὐτῆς εἶχε προσδιορισθῆ τὸ
«κόκκινο περίγραμμα».
Κατὰ συνέπειαν τὸ τελικὸν ἐμβαδὸν τῆς ἰδιοκτησίας εὑρισκομένης ἐπὶ τοῦ νέου ΟΤ 25Α μετὰ τὴν νέαν ρυμοτόμησιν
ἀνέρχεται εἰς (16.147,14 – 1.039,50 μ2) = 15.107,64μ2.
Τό ΟΤ 25Α ἀποτελεῖ μὲ τὴν νέαν τροποποίησιν ἓνα ἰδιαίτερον οἰκοδομικὸν τετράγωνον τὸ ὁποῖον διατηρεῖ πλήρως τὸν χαρακτηρισμόν του ὡς Κοινοχρήστου πρασίνου καὶ ἐντὸς αὐτοῦ ὑφίσταται τὸ ἐγκεκριμένον «κόκκινο περίγραμμα».
Εἰς τὸ  ΟΤ 25Α  εἰς τὸ ὁποῖον θὰ κατασκευασθῆ τὸ τέμενος συμφώνως μὲ τοὺς ὃρους δομήσεως τῆς περιοχῆς καὶ τὴν
ἀπόφασιν τοῦ ΣτΕ 1458/2016 (Δ τμήματος) ἐπιτρέπεται δόμησις κτισμάτων μὲ μεγίστη κάλυψιν 5%.
Τὸ 5% τῆς τελικῶς διαμορφωθείσης ἐκτάσεως τοῦ οἰκοπέδου εἶναι 15.107,64 Χ 0,05 = 755,38μ2.
Ὃμως ἡ δημιουργία Κοκκίνου περιγράμματος ἐπὶ  ἐμβαδοῦ 850μ2 ὃπως ὁρίζεται εἰς τὸ ἂρθρον 34 τοῦ Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50Α/14-5-2015) εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ τὴν ἐπιτρεπομένην καὶ μὴ ἐφαρμοστέα.
Τὸ Κόκκινο περίγραμμα ποὺ ὁρίζεται εἰς τὸν ἀνωτέρῳ νόμο εἶναι ἐπίσης διαφοροποιημένο ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀπόφασιν
τῆς 8-12-2010 (παράγραφος 4) ἐγκρίσεως τῶν ὃρων δομήσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀθήνας συμφώνως μὲ τὴν ὁποίαν τὸ
περίγραμμα τοῦ κτίσματος πρέπει νὰ ἀπέχῃ 10 μέτρα ἀπὸ τὶς ρυμοτομικὲς γραμμές. Ἀντιθέτως τοῦτο ἐφάπτεται εἰς
αὐτάς.
Ἡ δημιουργία Κοκκίνου περιγράμματος εἰς κοινόχρηστον πράσινον προϋποθέτει τὴν ὓπαρξιν παλαιῶν κτισμάτων εἰς τὸ ἲδιον σημεῖον.
Ἀντιθέτως, μὲ τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὶς κείμενες διατάξεις εἰς ἀνάλογες περιπτώσεις, τὸ περίγραμμά του ἐκτείνεται εἰς ἀκάλυπτους καὶ εἰς νεωτέρους κτισμένους χώρους ἀνεγερθέντας μετὰ τὸ 1962 οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν  νόμιμο περίγραμμα.
Ἐξυπακούεται ὃτι ἡ ἐρμηνεία τοῦ νόμου εἰς τὴν παρούσαν περίπτωσιν δὲν εἶναι καὲ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι διαφοροποιημένη ἀπὸ τὸ σύνολον τῶν προϋπαρχουσῶν εἰς ἀνάλογες περιπτώσεις ἀδειῶν δομήσεως κτισμάτων ἀνὰ τὴν Ἐπικράτεια.
Ἡ χορηγηθεῖσα βεβαίωσις περὶ τοῦ χρόνου ἀνεγέρσεως κτισμάτων ἀπὸ στελέχη τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ δὲν ἒχει καμμίαν ἰσχὺν ἐφ’  ὅσον δὲν συνοδεύεται ἀπὸ τὰ διαθέσιμα νομιμοποιητικὰ στοιχεῖα, ἢτοι ἀεροφωτογραφίες πρὸ τοῦ 1955 οἱ ὁποῖες νὰ περιέχουν παλαιὰ κτίσματα ἐντὸς τοῦ Κοκκίνου περιγράμματος ὃπως προβλέπεται ἀπὸ τὴν ἰσχύουσαν διαδικασίαν.
Ἐν προκειμένῳ Σᾶς συνυποβάλλομεν ἀντίγραφον  ἀεροφωτογραφιῶν ΓΥΣ τοῦ 1962 (ὑπάρχουν διαθέσιμες καὶ πρὸ τοῦ 1955) οἱ ὁποῖες ἐπιβεβαιώνουν τὰ ἀνωτέρῳ καὶ  καθιστοῦν ὑποχρεωτικὴν τὴν ἀλλαγὴν τοῦ Κοκκίνου  περιγράμματος.
Ἐπιπλέον εἰς τὴν ψηφισθεῖσα τροποποίησιν τῆς 4-8-2016 προσδιορίζονται ὑπαίθριες θέσεις σταθμεύσεως οἱ ὁποῖες ὃμως ἀπαγορεύονται ἀπὸ τοὺς ἰσχύοντες ὃρους δομήσεως τῆς περιοχῆς εἰς χώρους κοινοχρήστου πρασίνου καὶ ἒξω ἀπὸ τὸ
περίγραμμα τοῦ κτιρίου.
Ἐν προκειμένῳ  ἒλεγχος καὶ ἡ τήρησις τῆς διαδικασίας τοῦ συγκεκριμένου θέματος ἀποτελεῖ ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τῆς ὑπηρεσίας Σας.
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρῳ Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Ι διὰ τ’ ἀνωτέρῳ
Σᾶς δ η λ ο ῦ μ ε ν ὃτι :
1. Ὁ ἐπιλεγεὶς τόπος τοῦ Βοτανικοῦ διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους εἶναι ἀνεπίτρεπτος ἱστορικά, φυσικὰ
περιβαλλοντικὰ καὶ ἠθικὰ καὶ προσκρούύει εἰς τὶς γνωστὲς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.
2. Ὁ ἒλεγχος καὶ ἡ τήρησις τῆς νομιμότητος καὶ τῆς διαδικασίας ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου θέματος ἀποτελεῖ ἀποκλειστικήν Σας
εὐθύνη καὶ θὰ συνεπάγεται καὶ τὶς ἀνάλογες συνέπειες.
Σᾶς   κ α λ ο ῦ μ ε ν:
1. Νὰ Σεβασθῆτε τὴν Βούλησιν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καὶ τὸ «πάτριον ἒθος».
2. Νὰ τηρήσετε τὶς κείμενες διατάξεις.
Μὲ τὴν ἐπιφύλαξιν παντὸς νομίμου δικαιώματός μας, ὡς καὶ διὰ τὶς ὃποιες ἂλλες πλημμέλειες εἰς τὴν ἀνωτέρω τροποποίησιν τοῦ ρυμοτομικοῦ ὑπάρχουν, ἁρμόδιος  δικαστικὸς ἐπιμελητὴς ἐπιδότῳ νομίμως τὴν παροῦσαν πρὸς οὓς αὓτη ἀπευθύνεται πρὸς γνῶσιν των καί διὰ τὰς νομίμους συνεπείας.
Ἀθῆναι 9/8/2016
Ἡ ἐξωδίκως δηλοῦσα 
δι’ ἑαυτὴν καὶ ὡς πληρεξουσία
δικηγόρος κατοόκων τῆς περιοχῆς
*******************************
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΟΞΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

kerberos-hellas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου